Selectează o Pagină
Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care GOURMET MANIA SRL, denumită în cele ce urmează SOCIETATEA, colectează, utilizează şi gestionează informațiile cu caracter personal pe care le transmiteți prin intermediul site-
ului missgrill.ro, prin platforma de comenzi online, precum și telefonic. SOCIETATEA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în limita dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum, dispoziţiilor Legii nr. 506/200 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
În legătură cu toate solicitările legate de datele dumneavoastră, de protecţia datelor în cadrul SOCIETĂȚII sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către: Irina Dinu_, adresa de email: office@missgrill.ro

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
SOCIETATEA prelucrează date cu caracter personal strict pentru a permite efectuarea
comenzilor de produse alimentare. În acest sens, SOCIETATEA poate prelucra următoarele categorii de date: nume şi prenume, adresă de email, număr telefon, adresă livrare comandă.
Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastră, atunci când creați o comanda în cadrul platformei de comenzi ori când realizați comenzi telefonice.

Categorii de date personale stocate
Așa cum am arătat mai sus, categoriile de date pe care le colectăm sunt următoarele: nume şi prenume; adresă de email; număr telefon; adresă livrare comandă.

Drepturile dumneavoastră
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, beneficiați de următoarele
drepturi:

 • dreptul de acces – aveți dreptul să obțineți de la SOCIETATE confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și
  informații privind specificul prelucrării;
 • dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, să completăm
  datele care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat") – aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai
  sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și
  noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform
  legislației relevante;
 • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă
  datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita
  restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Detalii pentru conectarea la rețelele sociale pentru utilizatorii care accesează site-ul web prin conturile lor de pe Facebook.
 • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați, în condițiile legii, să
  furnizăm datele într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să
  transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul vă puteți opune oricând prelucrărilor
  pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al SOCIETĂȚII, din
  motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare – aveți dreptul să vă retrageți oricând
  consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal – aveți dreptul de a depune o
  plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. În România,autoritatea competentă este la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/;
 • dreptul la o cale de atac judiciară – aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de
  vedere juridic a unei autorități de supraveghere;
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să ne contactați la
adresa de e-mail office@missgrill.ro

Securitatea datelor cu caracter personal
Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.

Transmiterea datelor către terți
SOCIETATEA nu distribuie date cu caracter personal unui terţ, în alte scopuri decât cele descrise în contractul încheiat cu dumneavoastră și în prezenta Politică. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor noștri care întrețin sistemele IT.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal
SOCIETATEA nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate
Prezenta Politică a intrat în vigoare la 20 martie 2020.